Právní stránka digitalizace

Právní stránka digitalizace autorských děl

Aneb je to legální?

Pokud jde o Vámi pořízené fotografie, Vaše běžné dokumenty a knihy, na které se již nevztahují autorská práva, nic nám nebrání, abychom je zdigitalizovali.

Pokud jde o autorská díla, čili o materiály, na něž se vztahují autorská práva, fyzická osoba má dle § 30 Autorského zákona, odst. 2 právo vytvořit si pro svou osobní potřebu tištěnou či digitální kopii. Doslova v zákoně na zmíněném místě stojí:

Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.

Různé názory panují v otázce, zda je či není možné poskytovat službu digitalizace ve smyslu § 30 AZ pro zákazníka. O těchto názorech je pojednáno níže.

Vaši zakázku nikdy neodmítneme a vždy se vynasnažíme vyhovět Vám v mezích, které nám zákon bezpečně stanovuje a pomoci Vám naplnit Vaše zákonné právo vytvořit si kopii autorského díla pro svou osobní potřebu.

Nyní tedy k oněm dvěma názorům.

Právní názor A: Digitalizovat autorská díla pro osobní potřebu fyzické osoby možné není

Dle § 30 Autorského zákona, odstavce 2 „do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla“. Autorský zákon zde neupřesňuje, zda by mělo jít o tiskovou či digitální rozmnoženinu, z čehož vyplývá, že uživatel díla si pro svou osobní potřebu může vytvořit jeho digitální kopii. Proč bychom tedy nemohli nabízet naše služby těm, kdo by si u nás chtěli vytvoření takovéto kopie objednat? Je to proto, že ve chvíli, kdybychom autorské dílo zdigitalizovali, stali bychom se dle Autorského zákona jeho uživateli a v okamžiku, kdy bychom Vám onu digitální kopii předali, dopustili bychom se nedovoleného rozšiřování díla mimo osobní potřebu uživatele. V komentáři k Autorskému zákonu od Telece a Tůmy (2007, 1. vyd.) se k § 12 Autorského zákona, odst. 1 uvádí, že
Uživatelem [díla] je zásadně osoba, která svým jednáním na vlastní odpovědnost naplní znaky užití díla ve smyslu autorského zákona. V případě výkonu podnikatelské či jiné výdělečné činnosti je uživatelem díla zásadně provozovatel služby, při jejímž výkonu (nikoli však pouze na jejím základě či v souvislosti se službou, tj. např. nikoli v případě pouhého pronájmu zařízení sloužícího k užití díla) dochází k naplnění znaků užití díla. Za uživatele díla potom nelze považovat zejména objednatele služby, pouhého poskytovatele zařízení či příjemce služby, ale ani návodce, organizátora či pomocníka.
Snad si říkáte, že je tento výklad podivný. Vždyť potom by nebylo legální ani poskytovat kopírovací služby, jak to činí řada copycenter. Zde je však nutno připomenout, že Autorský zákon poskytuje provozovatelům služeb pro tiskové rozmnožování zvláštní zákonnou licenci, kterou však nelze uplatnit na rozmnožování digitální. V § 30a Autorského zákona, v odstavci 1c se připouští, že „do práva autorského nezasahuje […] ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby, […] zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad…“. Tato zákonná licence se na digitalizaci žel nevztahuje. Z toho vyplývá, že zatímco kopírovat autorské dílo na papír pro potřebu fyzické osoby lze, digitalizovat autorské dílo pro potřebu fyzické osoby možné není a fyzická osoba, která je uživatelem autorského díla, si musí legální digitální kopii pro osobní potřebu zhotovit sama. V tomto smyslu Telec a Tůma ve výše citovaném komentáři k § 30a Autorského zákona uvádí, že
… v případě objednávky není z pohledu autorského práva uživatelem díla osoba, pro niž je rozmnoženina pořizována, nýbrž faktický zhotovitel této rozmnoženiny, tj. provozovatel reprografické služby (srov. rovněž § 12 odst. 1 a komentář). Autorský zákon tedy výslovně dovoluje provozování takovýchto reprografických služeb, neboť jde o specifické omezení rozsahu autorského práva. Naopak pořizování jiného druhu rozmnoženin (než rozmnoženin tiskových na papír či obdobný podklad) na objednávku není autorským zákonem bez souhlasu autora dovoleno.
Z tohoto důvodu by Buxan nemohl nabízet ani provádět digitalizaci autorských děl, aby se uchránil nebezpečí občanskoprávní i trestněprávní žaloby.

Právní názor B: Digitalizovat autorská díla pro osobní potřebu fyzické osoby možné je

V předchozím oddíle jsme viděli, že zákon umožňuje fyzickým i právnickým osobám užít dílo třeba i vytvořením digitální kopie pro osobní potřebu, avšak pro potřebu jiné osoby je možné činit pouze tiskové rozmnožení. Viděli jsme však rovněž, že zákon digitalizaci pro osobní či vnitřní potřebu někoho jiného přímo nezapovídá. Při digitalizaci autorských děl sice není možné odvolávat se na § 30a AZ, neboť ten umožňuje pouze tiskové rozmnožení díla, je však možné odvolat se na § 38a AZ Licence pro dočasné rozmnoženiny, kde se píše, že:
(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo provádí dočasné úkony rozmnožování děl, které jsou pomíjivé nebo podružné, tvoří nedílnou a nezbytnou součást technologického procesu, nemají žádný samostatný hospodářský význam a jejich jediným účelem je umožnit
   a) přenos díla počítačovou nebo obdobnou sítí mezi třetími stranami uskutečněný prostředníkem, nebo
   b) oprávněné užití díla.
(2) Udělí-li autor smlouvou oprávnění k vysílání díla, nezasahuje do jeho autorského práva rozhlasový nebo televizní vysílatel, který zhotoví dočasný záznam díla svými vlastními prostředky a pro své vlastní vysílání.
Tůma a Telec k § 38a uvádějí, že jde o „tzv. technické (provozní) rozmnoženiny jsou rozmnoženiny děl bez žádného samostatného hospodářského významu, které se tvoří samovolně při procesu zpřístupnění díla v elektronické formě“. Ono „bez samostatného hospodářského významu“ podle nich znamená, že jde o „rozmnoženiny, které mají své opodstatnění právě pouze jako součást technologického procesu“. Podle Tůmy a Telece dále jde o rozmnoženiny „dočasné, kdy existence rozmnoženiny je zpravidla omezena dobou nutnou pro uskutečnění jinak zaměřeného užití díla, nebo rozmnoženiny náhodné (incidentní), tj. rozmnoženiny vzniklé mimoděk, tedy bez záměru takovouto rozmnoženinu vůbec zhotovit a jako vedlejší důsledek takového jinak zaměřeného užití“. Telec a Tůma zdůrazňují, že zákonná licence dle § 38a je jasně omezena účelem jeho pořízení, a to pouze jako
­a­) přenos díla on-line uskutečněný prostředníkem,
­b­) oprávněné užití díla.
A jelikož je podle § 30 AZ je možné, aby fyzická osoba učinila digitální kopii díla pro svou osobní potřebu, může se služba Buxan zaštítit § 38a AZ, protože svým jednáním sice vytváří rozmnoženinu autorského díla, avšak činí tak pouze dočasně a mimoděk jako nezbytnou součást technologického procesu, jehož účelem je docílit oprávněného užití díla zákazníkem ve smyslu § 30 AZ.
  1. Dočasně proto, že služba Buxan takto vytvořené kopie autorských děl po přijetí zakázky zákazníkem spolehlivě vymaže.
  2. Mimoděk proto, že účelem služby Buxan není vytvořit rozmnoženinu díla pro užití a osobní potřebu služby Buxan či jejích provozovatelů ani pro užití i potřebu kohokoli jiného.
Pozornost si zaslouží podmínka zákonné licence dle § 38a AZ, dle níž musí jít o rozmnoženinu bez samostatného hospodářského významu. Zde se nutno odkázat na komentář Chaloupkové, který říká, že:
Úkony splňující tyto náležitosti umožňují např. prohlížení či hledání na Internetu, ukládání do vyrovnávací paměti nebo vytvoření elektronické rozmnoženiny v rámci přípravy literárního díla do tisku.
A podobně jako při přípravě literárního díla k tisku ve smyslu § 31 AZ dochází k digitalizaci a teprve následně k vytištění díla, tak i při digitalizaci ve službe Buxan dochází nejprve ke skenování a teprve potom k postprocessingu, který je vždy součástí této služby. Postprocessing je následná úprava vytvořených kopií pro potřeby uživatele. Jde o činnost, jejíž analogií je například rámování a paspartování či vázání již hotových knih. Sečteno a podtrženo, při objednání digitalizace autorského díla ve službě Buxan zákazník neplatí za poskytnutí služby vytvoření digitální kopie vedoucí k naplnění jeho zákonného práva ve smyslu §30 AZ, nýbrž za přípravu a technickou proceduru zpracování již hotových kopií vzniklých mimoděk, ježto pak budou užívány nikoli službou Buxan či odpovědnými osobami, alebrž tím, kdo si službu objednal.

Závěr

Současná úprava Autorského zákona bohužel neumožňuje, aby služba Buxan zprostředkovala digitalizaci autorských děl bez souhlasu držitele autorského práva k těmto dílům bez možného právního ohrožení. Bez problému je možné digitalizovat díla, jejichž autorské právo je v rukou zákazníka či díla, na něž se již autorské právo nevztahuje, čili dle českého AZ díla, jejichž autor je již 70 let po smrti. Ve sporných případech nabízíme konzultaci stran technologického zajištění a pomoc s postprocessingem. Stačí nás kontaktovat. Rádi Vám pomůžeme!